REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Regulamin wchodzi w życie dnia 01.07.2023


ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE


1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym
korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i
Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i
Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie
także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w
taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
4. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
2) Sprzedawca: Damian Puchalski, prowadzący działalność pod firmą PRESTIGE TV
DAMIAN PUCHALSKI z siedzibą w Łodzi, ul. Stanisława Dubois 101, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki, NIP 7292733396 , REGON 385644207, e-mail sklep@prestigetv.pl,
tel. +48 600 727 726;
3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże
stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument
lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w
danej kwestii brak oddzielnych postanowień w Regulaminie;
4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej
(zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona na
odległość, drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem
Serwisu;
6) Sklep, Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, sklep prowadzony przez
Sprzedawcę pod adresem internetowym www.prestigetv.pl, ramach którego Klient zawiera
umowę sprzedaży Towaru na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za
pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w
szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
7) Towar – rzecz ruchoma, znajdująca się w ofercie Sprzedawcy, prezentowanej w Sklepie;
8) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia
przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
9) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie
Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
10) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru w Sklepie, złożona przez Klienta za pomocą
Formularza;
11) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres,
któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać
(np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w
funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany
nadzwyczajne);
12) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca
Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy
wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającej z CEIDG.


ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE


1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres ul. Stanisława Dubois 101 93-465
Łódź adres poczty elektronicznej: sklep@prestigetv.pl, numer telefonu +48 600 727 726.
Sprzedawca nie udostępnia innej formy komunikacji online.
2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) Sklep Internetowy
3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera
lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego
oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i
czynnego konta poczty elektronicznej.
5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z
Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem
przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci
Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z
zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione,
dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane
wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z
sieci Internet.
7. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za
pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z
bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu, rezygnację z Newletter’a
lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych
Usług Elektronicznych rozwiązuje się.
8. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa -
przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania
treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
1) nazwisko i imiona Klienta;
2) stały adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
4) adresy poczty elektronicznej Klienta;
5) numer telefonu;
9. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku
oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby
polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta,
które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.


ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE


1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z
4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych
osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez
okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w
tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu
i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom
i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej
przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są
przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym
przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania,
prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem
ochrony swoich praw.
4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie
upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom
aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego
prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych
podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1) firmie hostingowej,
2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu,
3) dostawcy usług internetowych,
4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.


ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ


§ 1. Towary


1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i są zgodne z Umową. Szczegółowy opis
Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
2. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa
informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
3. W przypadku udzielenia gwarancji, gwarancja trwałości nie będzie przewidywać
warunków naprawy lub wymiany Towaru dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta mniej korzystnych niż określone w Rozdziale 6
Regulaminu.


§ 2. Zamówienia i ich realizacja


1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
2. Zamówienia można składać bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane
zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji
Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia
składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola)
oznaczonego „zamawiam i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta
adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 14 dni roboczych.
8. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury Klient podaje niezbędne
dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż
podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie
błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.
9. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku
siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować
Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Konsument
może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności
uiszczonych przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega
przesunięciu o czas trwania przeszkody.


§ 3. Płatności


1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami w złotych polskich (ceny
uwzględniają podatek VAT i podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż Towaru podlega obciążeniom
tymi podatkami). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2
poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla
obu stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i
ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru
Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest
przekazywana na etapie składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia
Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja
Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza
należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym
Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
3) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio
przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu
Zamówienia.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile
przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem
postanowień rozdziału 5 paragraf 2 punkt 8 Regulaminu.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o
ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie
Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego
(Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę,
po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli
Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez
wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu
spełnienia świadczenia.
6. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska
53/57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000014843, NIP: 526-00-06-841,
o kapitale zakładowym w wysokości 262 470 034,- złotych w całości opłaconym.
PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu pod numerem KRS 0000347935,NIP: 779-236-98-87, o kapitale zakładowym w
wysokości 4 500 000 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru
usług płatniczych pod numerem IP24/2014.
Sprzedawca oferuje możliwość zapłaty w ratach na zasadach opisanych na stronie :
https://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/procedure.jsp?PARAM_TYPE=RAT&PARAM_P
ROFILE=PSP2005625
Prestigetv DAMIAN PUCHALSKI, ul.Stanisława Dubois 101, 93-465 Łódź, NIP 7292733396
oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest
upoważniony do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem/zmianą
umów kredytu na zakup towarów i usług.
Sprzedawca oferuje współpracę w ramach leasingu na zasadach opisanych w Sklepie:
https://www.prestigetv.pl/leasing.
7. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o
najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem
obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest
krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko
psujący się lub mający krótki termin przydatności).


§ 4. Dostawa


1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie
ustalą inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora
pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora
pocztowego powinna zostać dostarczona w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru,
natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysyłki
Towaru.
3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem ul. Stanisława Dubios 101
93-465 Łódź .
4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia
oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
5. Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i
ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi.
Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli
Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie
roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki
i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie
między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. Powyższe nie dotyczy
Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.


§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta


1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu
przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas
realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub
udzielenia innych gwarancji finansowych.
4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).


ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami,
ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta
(których dotyczą kolejne punkty). Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach
prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to
Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową na
zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli:
a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;
b) jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany
najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
c) Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;
d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są
typowe dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz
publicznych zapewnień jego dotyczących);
e) jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed
zawarciem Umowy,
2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, o
których mowa w punkcie 2. 1) c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę o tej
niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i
odrębnie,
3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili
dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie
dotyczy to sytuacji, w której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez
Sprzedawcę lub jego poprzedników albo osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy,
4) obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed
upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;
5) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach
konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z Umową to:
a) żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku Konsument lub
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a
Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru
ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym
czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych
kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania;
b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:
- Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;
- Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;
- brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany
Towaru;
- brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub
wymiany Towaru;
- okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do
zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
6) odnośnie obniżenia ceny:
- obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego;
- Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,
7) odnośnie odstąpienia od Umowy:
- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może
odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje
domniemanie, że ta niezgodność jest istotna;
- odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych
Towarów objętych Umową;
- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany
jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Sprzedawcy;
- Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru
lub dowodu jego odesłania, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanemu na prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres:
PRESTIGE TV DAMIAN PUCHALSKI ul. Stanisława Dubois 101, 93-465 Łódź. Klient może
skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia
reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach
konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub
uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru
przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń
od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. Reklamacja powinna zawierać
szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację
fotograficzną.
3. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na
reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w
terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w
terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację
Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach
konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.
4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR
(online dispute resolution), dostępnej pod adresem
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub
innymi organami.


ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach
określonych w przepisach prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).
2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez
niego lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, nie będącą przewoźnikiem.
3. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie
wyraźne żądanie oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa
do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę.
4. Informacje o odstąpieniu od Umowy zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia,
dostępnym tu https://www.prestigetv.pl/regulamin . Wzór formularza odstąpienia od Umowy
dostępny jest tu https://www.prestigetv.pl/do-pobrania .
5. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany
jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile
stanowi ono istotny element Towaru – i to w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy,
chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał
sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.
8. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi tylko
bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie
poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.
9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za
niezawartą.
11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na
prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to
do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy;
3) w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem Umowy jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem Umowy jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem Umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
7) w której przedmiotem Umowy są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta
wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; a jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta żądał, lub
dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług
lub towarów;
9) w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień
lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany
do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą
Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca
przekazał mu potwierdzenie;
14) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie
zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa
została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta.


ROZDZIAŁ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej
www.prestigetv.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo
autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty,
kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i
należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie,
modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze
strony www.prestigetv.pl bez zgody właściciela jest zabronione.


ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami
zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2.) Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3.) Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem:
1. z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta),
2. z powództwa Konsumenta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta (ale nie dotyczy to spraw, w których właściwość sądu jest wyłączna), sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4.) Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, za które
uważa się w szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany
dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany dotyczące
funkcjonalności Serwisu.
5.) Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie
narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy
zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych
czynności.


POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo
poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Poniżej podajemy dane kontaktowe:
PRESTIGE TV DAMIAN PUCHALSKI
93-465 ŁÓDŹ
STANISŁAWA DUBOIS 101
sklep@prestigetv.pl
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli
Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby
zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu
wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w
każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14
dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin
jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych
kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 250 PLN.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.


PRZYKŁADOWY WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta
UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy
………………………., ……………………………….
(imię i nazwisko Klienta)
……………………………………….. …………………………………………
(adres Klienta do korespondencji) …………………………………………
(numer telefonu/e-mail do kontaktu)
Dane Sprzedawcy: …………………………………

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ


Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów
………………………………………………
Data zawarcia umowy …………………………………………
Data odbioru towaru …………………………………………………..
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później
niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni
.……………………………………..……
……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NA PLATFORMIE ALLEGRO

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu (w części: „informacje od sprzedającego” w ramach Platformy Allegro) i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

2. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego na Platformie Allegro. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.). Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca Allegro zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. ze zm.).
2) Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę w ramach Platformy Allegro;
3) Platforma Allegro – platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Umowy oraz świadczone inne usługi związane z Umowami, utrzymywana przez Allegro w domenie allegro.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Allegro;
4) Allegro – Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674798, REGON 365331553;
5) Sprzedawca lub Sprzedawca Allegro: PrestigeTV Damian Puchalski, Dubois 101, 93-465 Łódź, NIP 7292733396, REGON 385644207 ;
6) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która jest Użytkownikiem Platformy Allegro i uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Allegro w ramach Platformy Allegro na zasadach określonych w regulaminie Allegro i która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą Allegro w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
7) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą Allegro czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie na Platformie Allegro, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy Allegro;
9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca Towaru, zawarta na skutek zakupu w ramach Platformy Allegro;
10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający zakupy w ramach Platformy Allegro.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy Allegro do kontaktu z Klientem: adres 93-465 Łódź, ul. Stanisława Dubois 101, adres poczty elektronicznej sklep@prestigetv.pl, numer telefonu 600-727-726.

2. Sprzedawca Allegro oferuje usługi świadczone drogą elektroniczną – sklep internetowy.

3. Sprzedawca Allegro świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej oraz statusu Użytkownika Allegro.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca Allegro podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

6. Sprzedawca wyjaśnia, że Allegro jest administratorem w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników Allegro, będących osobami fizycznymi, w tym Klientów. Allegro udostępnia Sprzedawcom dane osobowe Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży, którą strony ze sobą zawarły za pośrednictwem Platformy Allegro. Przyjmuje się, że nie ma tu powierzenia przetwarzania danych, a jest udostępnienie danych. Podmiot, któremu dane są udostępniane staje się ich administratorem, czyli wykorzystuje je do własnych celów, a w konsekwencji Sprzedawca staje się administratorem danych Klienta, które zostały mu udostępnione.

7. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1) firmie hostingowej,
2) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
3) dostawcy usług internetowych,
4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
7) podmiotom świadczącym obsługę księgową.

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

1. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu w ramach Platformy Allegro.

2. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Umowa jest zawierana na zasadach Allegro w drodze licytacji albo „kup teraz”.

2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

3. Zakupów w Sklepie można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Potwierdzenia zakupu dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Klientowi otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie Zakupu.

5. Standardowy czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 7 dni roboczych.

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT, o ile jest wymagany). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 i 3 poniżej. Cena Towaru podana w opisie Towaru jest wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie wypełnienia Formularza.

3. Klient może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy 24 – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy 24 . Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy 24 ;
3) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.) – Sprzedawca Allegro wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca Allegro może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§ 4. Dostawa

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta przez Sprzedawcę Allegro. Wszelkie informacje w tym zakresie zawarte są w Sklepie.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Standardowy czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni, o ile nic innego nie wynika z opisu w Sklepie.

3. Klient może także dokonać odbioru osobistego Towaru, o ile wynika to z opisu Towaru.

4. Wraz z Towarem Klient otrzymuje wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Sprzedawca Allegro wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę Allegro przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca Allegro nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. Zalecane jest działanie w terminie do 2 dni od dnia odbioru z uwagi na krótki termin na zgłoszenie roszczeń u przewoźnika.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Sprzedawca Allegro nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

2. Sprzedawca Allegro jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca Allegro odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru. \

ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje Klient powinien kierować na adres Sprzedawcy Allegro w formie pisemnej na adres: Prestigetv DAMIAN PUCHALSKI, ul.Stanisława Dubois 101, 93-465 Łódź . O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres: sklep@prestigetv.pl.

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

4. Sprzedawca Allegro zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca Allegro nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. .

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę Allegro lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca Allegro wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Allegro utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca Allegro nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca Allegro nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca Allegro do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca Allegro świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zwrotu kosztów poniesionych przez klienta do momentu otrzymania towaru.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo
poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Poniżej podajemy dane kontaktowe:
PRESTIGE TV DAMIAN PUCHALSKI
93-465 ŁÓDŹ
STANISŁAWA DUBOIS 101
sklep@prestigetv.pl
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli
Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby
zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu
wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w
każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14
dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin
jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych
kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 250 PLN.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.


PRZYKŁADOWY WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta
UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy
………………………., ……………………………….
(imię i nazwisko Klienta)
……………………………………….. …………………………………………
(adres Klienta do korespondencji) …………………………………………
(numer telefonu/e-mail do kontaktu)
Dane Sprzedawcy: …………………………………

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ


Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów
………………………………………………
Data zawarcia umowy …………………………………………
Data odbioru towaru …………………………………………………..
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później
niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni
.……………………………………..……
……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

Produkt dodany do koszyka

Przejdź do koszyka Kontynuuj zakupy
PrestrigeTV